Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozat, amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (a továbbiakban, mint „GDPR rendelet”) alapján került felülvizsgálatra és elfogadásra.

A https://www.namuflowerstudio.com/ weboldalt (a továbbiakban, mint „Honlap”) Patrick Réka Noémi (Székhely: 1093, Budapest Lónyay utca 39B. 1/1.) továbbiakban, mint  " Szolgátató", "Adatkezelő") információs és kapcsolattartási célból hozta létre, tartja fenn és üzemeltet mindenkor a tisztességes és átlátható adatkezelés elvét és az adatkezelés GDPR rendelet 5. cikke szerinti kötelező elveit követve. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Adatkezelő kijelenti, hogy tiszteletben tartja az információs önrendelkezési jogot és minden szükséges intézkedést megtesz a látogatók személyes adatainak kezelése során azok védelmében. A jogszabályi előírásoknak eleget téve, bizalmasan kezeli a látogatói által megadott személyes adatokat, és minden biztonsági, technikai intézkedést megtesz azok védelmében, garantálja azok biztonságát. Az Üzemeltető célja, hogy az adatkezelésre vonatkozó alapvető jogszabályok betartásával tiszteletben tartsa látogatói magánszféráját és megakadályozza a személyes adatokkal való visszaéléseket. Az Üzemeltető kizárólag az adatkezelési célhoz minimálisan szükséges személyes adatok szolgáltatását kéri Öntől, ennek megfelelően a regisztrációhoz különleges adatnak minősülő adat megadását nem kéri.

Az Adatkezelő a GDPR rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi nyilatkozatot és tájékoztatót, annak érdekében, hogy teljeskörűen megértse, miként kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

Ön a honlap egy részét ingyenesen és anélkül is jogosult látogatni, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia.

Felhívjuk a kedves Látogató figyelmét, hogy a honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. A regisztráció során – önkéntesen, jogszabályi kötelezettség nélkül – személyes adatnak minősülő információkat is meg kell adni. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatokat biztonságosan tároljuk és azokat nem tesszük harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi vagy ehhez Ön előzetes hozzájárult.

Kérjük, hogy a regisztráció előtt a fentieket gondolja át és mennyiben személyes adatot nem kíván megadni, úgy a regisztrációtól tekintsen el.

A Adatkezelő kizárólag abban az esetben tárolja a látogató személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) amennyiben a honlap látogatója adatközlőként megadta azokat. A Adatkezelő kizárólag a GDPR rendelet valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően jogosult az önként megadott adatok felhasználására.

A Adatkezelő nem áll szándékában kiskorú, cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen személytől szülője, gondviselője (törvényes képviselője) hozzájárulása nélkül bármilyen személyes információ begyűjtése.  Figyelemmel arra, hogy a gyermekek – vagy más cselekvőképességükben – részlegesen vagy teljesen – korlátozott személyek – által megadott adatokkal a világhálón illetéktelenek visszaélhetnek, kérjük a szülőket és/vagy törvényes képviselőket, hogy tájékoztassák gyermekeiket vagy gondnokságuk alatt álló személyeket a személyes adataik internet-használat során való felelős, biztonságos kezeléséről.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben adatait – elsősorban nevét, telefonszámát, e-mail címét – önkéntes hozzájárulása alapján rendelkezésünkre bocsátotta, úgy a Szolgáltató kapcsolatba léphet Önnel. 

Az adattulajdonos az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben írásban kérhet tájékoztatást a Adatkezelőtől  személyes adatai kezeléséről, és amennyiben az adatkezelés folyamatban van, akkor az adatkezelés céljáról, a kezelt adatok kategóriájáról, a címzettekről, a tárolás időtartamáról vagy az időtartam meghatározásának módjáról és a panaszbenyújtás jogáról. Kérheti továbbá a Szolgáltatótól, a nyilvántartott személyes adatainak törlését vagy módosítását. A felvilágosítás megtagadása esetén Ön bírósági jogorvoslattal élhet, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A fentieken kívül megilleti Önt a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján az adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat.

 Tájékoztatjuk, hogy a helyesbítési vagy módosítási kérelem nem érinti a korábbi adatokkal kelt korábbi megrendelésből eredő számlák más jogszabályok (számviteli törvény, ÁFA-törvény) szerinti iratőrzési kötelezettséget. A helyesbítésre vagy módosításra haladéktalanul, de legkésőbb 5 azaz öt munkanapon belül sor kerül.

A honlap továbbá rögzíti az Ön számítógépének internet címét (IP-cím), azt, hogy mikor, milyen tartalmat nézett meg a honlapon, mely linkről navigált a honlapra. Ezen adatokat személyazonosságához nem kapcsolható módon tároljuk, ezen statisztikai adatok elemzése alapján ismerjük meg, hogy mely szolgáltatást, tartalmat milyen gyakran vesznek igénybe és alkalmanként mennyi időt töltenek ott.

Az internet címek kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, ide nem értve azt az esetet, ha az adott IP címről jogsértés elkövetésének megalapozott gyanúja merül fel.

A személyes adatokat az Adatkezelő az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az Adatkezelő e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja, ez esetben az adatok indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 5 azaz öt munkanapon belül törlésre kerülnek az Adatkezelő rendszeréből. Egyebekben a megadott adatok törlése a regisztráció törlésével egyidejűleg is megtörténik. A visszavonás vagy a törlés nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, így nem érinti az Adatkezelőnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján fennálló törvényi kötelezettségét a számviteli bizonylatok 8 évig történő őrzését illetően, továbbá amennyiben az jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges a GDPR rendelet (65.) Preambulumbekezdése szerint Önnek joga van ahhoz is, hogy személyes adatainak kezelését korlátozza.

Az Adatkezelő minden, a jóhiszemű ügyvitel során elvárható intézkedést megtesz, hogy a honlap felhasználónak személyes adatait illetéktelenektől megvédje. A felhasználók személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt személyek jogosultak egyes, személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Jelen oldalon való regisztráció és szolgáltatás megrendeléséhez szükséges, hogy megismerje a jelen nyilatkozatban foglaltakat. Amennyiben az itt írottakat megismeri és elfogadja, úgy a regisztráció és a megrendelés során minden esetben Önnek önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását kell adnia a személyes adatai kezeléséhez. A felületen kért adatai megadása nélkül a szerződés nem teljesíthető.

Mivel a regisztráció vagy a megrendelés során Ön kifejezetten elfogadja a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat és a GDPR rendelet valamint egyben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban, mint „Infotv.”) 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján önkéntesen hozzájárul adatainak célhoz kötött adatkezeléséhez, ezért kérjük, hogy regisztráció illetve megrendelés elküldése előtt figyelmesen olvassa el és értelmezze a jelen Adatkezelési és adatvédelmi nyilatkozatot.

Ön, mint természetes személy a szolgáltatás megrendelésével és az adatkezelés kifejezett elfogadásával tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az önként megadott valamennyi személyes adatát, így a nevét, lakcímét és a telefonszámát a szerződés teljesítése érdekében nyilvántartsa.

Az Adatkezelő kizárólag  a következő célból kér és kezel személyes adatokat:

1.  megrendelőt azonosítsa,

2. a honlapon megvásárolt szolgáltatások nyújtása az Ön részére,

3. a honlapon megvásárolt áruk postázása az Ön részére,

4. bizonylat kiállítása és azok megőrzése,

5. beleegyezés esetén, marketing célú megkeresések,

6. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése az Ön részére,

7. olyan e-mail értesítések küldése Önnek, amelyeket Ön kifejezetten kért,

8. e-mail hírlevelünk küldése Önnek, ha azt igényelte (bármikor értesíthet minket, ha már nem kéri a hírlevelet);

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében a Szállító a következő adatokat bocsátja a Kiszállító cég, illetve a Kiszállító cég megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), Vevő (cég) neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

A Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés, a) pontja szerint a Felhasználó hozzájárulása, b) pontja szerint a szerződés teljesítése, c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése.

 Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kér Öntől és kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő azonban megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a személyt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A honlapon kezelt adatok:

  1. a profil létrehozásakor vagy ajánlatkéréskor megadott információk: neve, címe, kontakt adatok, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok, 

  2. a weboldalunkon az e-mailes levelezőlistára és/vagy hírleveleinkre feliratkozáskor megadott információk, pl: a neve, e-mail címe,

  3. Számlázási adatok: név, adószám, számlázási cím,

  4. szállítási adatok: név, cím, átvevő neve és elérhetősége.

A honlapot a látogatók kizárólag saját felelősségükre használhatják, az ott fellelhető információk nem helyettesítik a szakember véleményének kikérését. Figyelemmel a weboldal szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Tulajdonos az életben, testi épségben és egészségben bekövetkező esetleges sérülésekért, vagy egyéb károsodásért csak akkor felel, ha azt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságával okozta.

A jelen adatvédelmi és felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen megegyezni nem tudnak, alávetik magukat a Tulajdonos mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

Sütik

Tájékoztatjuk, hogy a https://www.namuflowerstudio.com/ a Látogató azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a Látogató számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, a Látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha Látogató korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a Látogatónak..

A cookie-t a Látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató rendszerében kezelt adatairól, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató köteles az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás és Szabályzat elérhetőségéről a megfelelő információt megadni a Felhasználó részére haladéktalanul, de legfeljebb 5 (öt) napon belül annak érdekében, hogy a Felhasználó az alábbi információkat: kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, annak jogalapjáról, az időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

A kérelme benyújtásától számított 20 (húsz) napon belül írásban, a tájékoztatás kérés formájától függően papír, vagy elektronikus úton megkapja. Papír alapú kérelmezés esetében az esetlegesen felmerülő költségeket felszámítjuk.

Tekintettel arra, hogy a Látogató a személyes adatai kezelése ellen tiltakozhat, az adatkezelést korlátozhatja, ennek megfelelően a Szolgáltató köteles 20 (húsz) napon belül a korlátozásnak megfelelően az adatkezelést korlátozni, illetve a döntésben meghatározottakat átvezetni és erről, elektronikus úton tájékoztatást nyujtani a Felhasználó részére.

Az adatok frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatosan általunk tárolt személyes adatokat.

Módosítások

Időnként frissíthetjük ezt az adatvédelmi nyilatkozatot azáltal, hogy közzétesszük az új verzióját a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt annak érdekében, hogy megismerje az adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Önt az adatvédelmi nyilatkozat változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük.

 Adatmódosítás vagy törlés esetén kapcsolata:  

Cégnév: Patrick Réka Noémi e.v.

cím: 1093, Budapest, Lónyay utca 39b. 1/1.

telefon: +36202691923

e-mail cím: patrickrekanoemi@gmail.com

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu